1. Genel Bilgiler

İşbu başvuru formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerinin (“Veri Sahibi”),  KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarını kullanabilmesi ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusu olarak Altınbaş Kuyumculuk Mağazacılık Hizmet A.Ş.’ye (“Altınbaş”) başvuru şeklinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

BAŞVURU YÖNTEMİ   Yazılı Başvuru Elektronik Posta Yoluyla Başvuru Faks Yoluyla Başvuru
BAŞVURU ADRESİ     Nuruosmaniye Cad. No:49     Nuruosmaniye 34120 Fatih / İstanbul   bulten@altinbas.com   0 (212) 513 31 33

*Başvurunuza ilişkin açıklama kısmına/zarf üstüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazınız.

  • Kimlik ve İletişim Bilgileri

Başvurunuza ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyad   :  
T.C. Kimlik Numarası / Pasaport Numarası   :  
Adres   :  
Cep Telefonu :  
Faks Numarası :    
E-posta Adresi  :  
  • Talep Konusu
  Konu Tercih/Açıklama
1 Altınbaş tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediği konusunda bilgi talep ediyorum.  
2 Kişisel verilerim işleniyor ise işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.  
3 Kişisel verilerim işleniyor ise veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum.  
4 Kişisel verilerimin yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılıyor ise aktarılan kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.  
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.   *Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yan tarafta bulunan kutucuğa yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)    
6 Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin, Silinmesini Veya Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.   *Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Kurumumuza iletilmelidir.  
7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.   *Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yan tarafta bulunan kutucuğa yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)    
8 Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; Silinmesini Veya Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.   *Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Kurumumuza iletilmelidir.  
9 Altınbaş tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.   *Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu yan tarafta bulunan kutucuğa yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.  
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.   *Kanuna aykırılığa konu olan hususu yan tarafta bulunan kutucuğa yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)  
11 Diğer   *Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi yan tarafta bulunan kutucuğa açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.                                                                                                                 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Altınbaş’ın başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru cevabının;

 

Posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.

 

Elektronik posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.

 

Faks numarama gönderilmesini talep ediyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Altınbaş’a yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı                :

Başvuru Tarihi          :

İmza                           :